Register with us to view a personalised homepage and to receive emails relating to your interests.

Save this page

Tha SFC a’ maoineachadh Gàidhlig an toiseach

Gaelic

3 Dec 2015

Air a dhealbhadh mar ghoireas do sgoiltean, cholaistean agus oilthighean, ʼs urrainnear an guth a chleachdadh gus làraichean-lìn, leabhraichean-teagaisg agus goireasan sgoile eile a leughadh. Bidh e prìseil gu sònraichte do luchd-labhairt Gàidhlig air a bheil doille-fhaclan, duilgheadasan leughaidh no beag-fhradharc, ach cuideachd bidh e na thaic do neach sam bith aig a bheil miann Gàidhlig ionnsachadh.

Mun do chuir iad an guth an tairgse a’ phobaill, chuir a’ chompanaidh à Dùn Èideann a bha os cionn a leasachaidh, CereProc, dearbhadh air aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus fhuair e moladh mòr bhon dà chuid tidsearan agus sgoilearan.

Tha Ceitidh a-nis ri faighinn bhon làrach-lìn aig CereProc, Scottish voice website.

English version