Register with us to view a personalised homepage and to receive emails relating to your interests.

Save this page

SFC Draft Gaelic language plan 2020-25

Publications & statistics

Consultation:SFC/CN/02/2020

Issue Date: 03/11/2020

Deadline Date: 15/12/2020

Summary:

This consultation seeks your views on the SFC draft Gaelic language plan (GLP) 2020-25 in support of the National Gaelic language plan, covering both our work with Scotland’s colleges and universities and our role as an employer.    /  

 

Tha an co-chomhairleachadh seo a’ sireadh ur beachdan mun dreachd phlana Ghàidhlig (GLP) aig Comhairle Maoineachaidh na h-Alba. Tha an dreachd phlana a’ cur nan gnìomhan a tha fa-near dhuinn rè 2020-25 mar thaic don Phlana Ghàidhlig Nàiseanta fa ur comhair agus tha e a’ ruith an dà chuid air an obair againn le colaistean is oilthighean na h-Alba, agus air ar dleastanas mar fhastaiche.