Save this page

Cothrom air fiosrachadh

englishTha sinn dealasach mu cumail ri prionnsabalan fosgarrachd agus follaiseachd san obair againn agus tha sinn a' feuchainn ri foillseachadh - ann an dreachd ruigsinneach - uiread de dh'fhiosrachadh 's a tha gu reusanta comasach mu na gnìomhan, co-dhùnaidhean agus an obair againn.

About Us

Gabhaidh na foillseachain againn uile a thairgsinn ann an litrichean mòra no Braille do dhaoine le cion-fradhairc, agus ann an caochladh chànain, nam measg sin, Gàidhlig. Tha an dà sheirbheis sin soar 's an-asgaidh agus rim faighinn le bhith a’ cur fòn no post-dealain gun Sgioba Conaltraidh, air 0131 313 6500 no aig communications@sfc.ac.uk.

Tha fàilte ga cur air conaltradh sa Ghàidhlig agus nì sinn oidhirp air freagairt ann an Gàidhlig, le fios-freagairt an taobh a-staigh 20 latha.

Saorsa an Fhiosrachaidh

Tha Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 (FOISA) agus Riaghailtean Fiosrachaidh Àrainneachdail (Alba) 2004 (EISR) a' toirt còraichean coitcheann don phoball cothrom fhaighinn air gach seòrsa fiosrachaidh a tha clàraichte aig ùghdarrasan poblach na h-Alba. Is e a dhà de na prìomh fheartan gu bheil còir choitcheann ann cothrom fhaighinn air fiosrachadh a tha sinn a’ cumail, fo umhail do shaoraidhean àraidh.

Tha FOISA a’ cur riatanas air gach ùghdarras poblach ann an Alba Sgeama Foillseachaidh a chleachdadh agus a chumail suas, agus fiosrachadh fhoillseachadh ann an co-rèite ris an sgeama sin.

Tha an Sgeama Foillseachaidh [PDF] a' mìneachadh:

  • Dè am fiosrachadh a tha air fhoillseachadh leis a' Chomhairle.
  • An dòigh sa bheil am fiosrachadh air fhoillseachadh.
  • A bheil am fiosrachadh an-asgaidh agus, mura bheil, dè na cosgaisean a tha na lùib.
  • Ciamar a dh'iarrar fiosrachadh nach eil fon Sgeama.

Tha sinn dealasach mu bhith a’ foillseachadh uiread de dh’fhiosrachadh 's as urrainnear mar phàirt den Sgeama Foillseachaidh againn.

Mur lorg thu am fiosrachadh a tha a dhìth no ma tha saoradh aig sgrìobhainn bhon sgeama bu chòir dhut iarrtas sgrìobhte a chur gu:

Oifigear Riaghlachais agus Rianachd Fiosrachaidh
Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
Apex 2, 97 Barraid Haymarket
Dùn Èideann
EH12 5HD
Fòn: 0131 313 6566 
Post-d: info@sfc.ac.uk

Freagraidh sinn an t-iarrtas agad airson fiosrachaidh cho luath ’s a tha comasach agus taobh a-staigh 20 là-obrach. Nuair a n ì thu iarrtas feumaidh tu ainm an tagraiche agus seòladh airson conaltraidh a chur thugainn. Fòghnaidh seòladh puist-dhealain nuair a bhios tu ag iarraidh fiosrachadh.

Ach ma chuireas tu an t-iarrtas agad le post-dealain, feumaidh tu d’ ainm a thoirt san teachdaireachd fhèin gus an riaghailt a thaobh ainm an tagraiche a choileanadh. Fiù ’s ged a tha d’ ainm a’ nochdadh nad sheòladh puist-dhealain (m.e. iain.domhnallach@email.com) feumaidh tu d’ ainm a chur ri teacsa an iarrtais agad, gus am bi e soilleir cò bhuaithe a tha am post-dealain.

Feumaidh tu d’ ainm fìor a thoirt, oir chan fheum an t-ùghdarras poblach an t-iarrtas agad a fhreagairt ma tha thu air ainm fuadain no ainm-brèige a chleachdadh. Cha tèid aig a’ Choimiseanair air sgrùdadh a chur an gnìomh ma gheibh e a-mach gu bheil thu air ainm fuadain a chleachdadh. Ma tha adhbharan àraidh agad gun a bhith airson an dearbh-aithne agad fhoillseachadh don ùghdarras phoblach, bu chòir dhut iarraidh air caraid no ball teaghlaich an t-iarrtas airson fiosrachaidh a dhèanamh.

Cuideachadh nuair a nithear iarrtas

Nuair a nithear iarrtas airson fiosrachaidh tha e cudromach gu bheil e soilleir dè am fiosrachadh a tha thu ag iarraidh. Mura bheil an t-iarrtas soilleir, is dòcha gum feum sinn soilleireachadh iarraidh ort – rud a chuireas dàil air an fhiosrachadh a bhith gad ruigsinn.

Tha saorsa an fhiosrachaidh a’ toirt còir dhut air fiosrachadh clàraichte seach air freagairtean do cheistean no do dh’aithrisean mu obair SFC. Mar sin dheth, tha e feumail ma thèid an t-iarrtas agad a thomhadh air an fhiosrachadh air a bheil thu ag iarraidh cothrom.

Ma ghabhas dèanamh, tha e cuideachd feumail mas urrainn dhut an t-iarrtas agad a bhriseadh sìos le bhith a’ cleachdadh àireamhan no puingean peileir gus sealltainn càit a bheil thu ag iarraidh còrr is aon sgath fiosrachaidh.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air ciamar a nithear deagh iarrtas aig làrach-lìn Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba.

Dìon dàta

Tha Conn-Riaghailt Dìon Dàta Coitcheann an Aonaidh Eòrpaich agus Achd Dìon Dàta na Rìoghachd Aonaichte 2018 a' cur riaghailtean an cèill airson fiosrachadh pearsanta a ghiullachd agus tha seo a' buntainn do gach clàr a tha air a chumail le Comhairle Maoineachaidh na h-Alba.

Tha reachdas dìon dàta a' toirt còraichean àraidh do dhaoine fa-leth, nam measg sin, cothrom air fiosrachadh pearsanta a tha air a chumail le SFC man deidhinn. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na còraichean dàta agad, thoir sùil air an Aithris Prìobhaideachd againn.

Tha am poileasaidh Dìon Dàta [PDF] againn a ’mìneachadh na riatanasan airson a bhith a’ giullachd ar dàta pearsanta gu sàbhailte agus gu ceart a rèir Lagh Dìon Dàta.

Gus na còraichean fiosrachaidh agad a chur an gnìomh, sgriobh gu:

Oifigear Riaghlachais agus Rianachd Fiosrachaidh

Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
Apex 2, 97 Barraid Haymarket
Dùn Èideann
EH12 5HD
Fòn: 0131 313 6566 
Post-d: info@sfc.ac.uk

Dh’fhaoidte gum feum thu dearbhadh aithne iomchaidh - leithid lethbhreac de chunntas dealain no gas, cead-dràibhidh, cead-siubhail no teisteanas-breith - a thoirt seachad. Bidh an inbhe de dhearbhadh aithne a-rèir an t-seòrsa dàta a tha thu air iarraidh oirnn.

Feuch gum bi thu cho soilleir 's as urrainn dhut mun fhiosrachadh a tha thu a' sireadh. Mar eisimpleir, mas e an dàta pearsanta agad mar sheann chosnaiche a tha thu ag iarraidh, thoir dhuinn cinn-latha na h-ùine a bha thu nad chosnaiche.

Gheibh thu tuilleadh stiùiridh mu bhith a' faighinn cothrom air an fhiosrachadh phearsanta agad bho Coimiseanair Fiosrachaidh an RA.

Ma dh’fheumas tu taic sam bith gus an t-iarrtas agad airson saorsa fiosrachaidh no an t-iarrtas agad fo chòraichean dàta a lìonadh, air neo nam bu toigh leat bruidhinn ri neach-obrach mun fhiosrachadh a tha sinn a’ cumail, cuir fios gun Oifigear Riaghlachais agus Rianachd Fiosrachaidh againn, fòn: 0131 313 6566. 

Plana Rianachd nan Clàr

Tha Achd nan Clàr Poblach (Alba) 2011 a’ cur riatanas air SFC agus ùghdarrasan poblach eile Plana Rianachd nan Clàr (RMP) a dheasachadh agus a chur an gnìomh. Tha an RMP a’ suidheachadh ullachaidhean iomchaidh airson rian a chumail air clàran. Tha am plana air aontachadh còmhla ri Neach-glèidhidh Clàran na h-Alba agus air ath-sgrùdadh a h-uile dà bhliadhna.

Chaidh Plana Rianachd nan Clàran aig SFC [PDF] a leasachadh an 2014 agus tha e stèidhichte air Plana Samhlach nan Clàran aig an Neach-ghlèidhidh. Tha e buntainneach do chlàran air feadh an rèis-bheatha, bho chruthachadh agus faotainn gu tasgadh agus sgrios.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Achd nan Clàran Poblach (Alba) 2011, tadhail air làrach-lìn Clàran Nàiseanta na h-Alba.