Save this page

Gearanan an aghaidh na Comhairle

englishTha a' Chomhairle dealasach a chùm a bhith na buidhinn fosgailte agus follaiseach a tha ag obair chun inbhe as àirde de rianachd is stiùireadh san roinn phoblaich. Ach a dh'aindeoin sin, tha sinn ag aithneachadh gum bi cùisean a' dol ceàrr uaireannan.

About Us

Ma tha sibh mì-riaraichte le ar dèanadas, tha sinn airson cothrom a thoirt dhuibh an cuspair a thogail leinn. Nì sinn ar dìcheall freagairt a thoirt dhuibh mu ur draghan agus - ma tha sinn air mearachd a dhèanamh - cùisean a chur ceart agus leasan ionnsachadh bhuaithe.

Ma tha sibh mì-riaraichte le gnothach sam bith a thaobh dèanadas no dòigh-obrach na Comhairle, dh'fhaodar bruidhinn an toiseach mun chùis gu neo-fhoirmeil, ris an Oifigear againn airson Dìon Fiosrachaidh agus Cothrom a bheachdaicheas a bheil e comasach an suidheachadh a rèiteachadh gu ur miann gun ghearan foirmeil a thogail. Tha fiosrachadh gu h-ìosal mun dòigh anns am faod sibh fios a chur chun Oifigear Dìon Fiosrachaidh agus Cothrom againn.

Oifigear Dìon Fiosrachaidh agus Cothrom
Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
Apex 2
97 Barraid Haymarket
Dùn Èideann
EH12 5HD

Tha sinn a’ cur fàilte air co-sgrìobhadh Gàidhlig agus nì sinn ar dìcheall freagairt innte, le bhith a’ toirt fios-freagairt an ceann 20 latha cosnaidh.

Ma thig sibh chun cho-dhunadh gearan foirmeil a dhèanamh, gheibh sibh lethbhreac de mhodh gearan na Comhairle an seo.