SFC news published since 2018. See SFC archived content for earlier news articles.

Gaelic language

The Scottish Funding Council (SFC) has published for public consultation its draft Gaelic Language Plan 2020-25. Building on the commitments in its two earlier plans, this third Gaelic Plan sets out how SFC will enhance its support of Gaelic in line with the National Gaelic Language Plan.

SFC’s Gaelic Language Plan is developed within the framework of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. It sets out how SFC will use Gaelic in the operation of its function; how we will enable the use of Gaelic when communicating with the public and key partners; and how we will promote and develop Gaelic.

SFC’s vision continues to support the aims of the National Gaelic Language Plan, particularly the growth of opportunities within the Scottish college and university sectors to learn and to use Gaelic. SFC supports the growth of opportunities to use and to learn Gaelic in Scottish communities, workplaces and learning environments which are beyond immediate spheres of influence.

Stuart Fancey, Director of Research and Innovation of the Scottish Funding Council said:

“The Gaelic Language Plan describes how our organisation supports the learning of Gaelic and the use of Gaelic in Scotland’s universities and colleges. Supporting Gaelic is a key part of our commitment to cultural and linguistic diversity in Scotland.

“As an employer we also have a responsibility to support staff engagement with the Gaelic language through staff training, Gaelic awareness courses, and ensuring the visibility of Gaelic in our working environment.”

You can view the draft Gaelic Language Plan here.


Dreachd Phlana Gàidhlig 2020-25

Tha Comhairle Maoineachaidh na h-Alba air an dreachd phlana Gàidhlig 2020-25 a chur fa chomhair a’ phobaill airson co-chomhairleachadh. Mar leudachadh air na rùintean san dà phlana roimhe, tha an treas plana Gàidhlig seo a’ mìneachadh ciamar a mheudaicheas SFC taic don Ghàidhlig ann an co-rèite ris a’ Phlana Ghàidhlig Nàiseanta.

Tha plana Gàidhlig SFC air a dheasachadh fo sgiath Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha e a’ cur an cèill ciamar a bhios SFC a’ cleachdadh na Gàidhlig gus an dleastanas aca a choileanadh; ciamar a bhios sinn a’ dèanamh feum dhen Ghàidhlig nuair a bhithear a’ conaltradh ris a’ phoball is ri prìomh chom-pàirtichean; agus ciamar a bhios sinn a’ brosnachadh agus a’ leasachadh na Gàidhlig.

Tha e na lèirsinn aig SFC taic a chumail ri amasan a’ phlana Ghàidhlig Nàiseanta fhathast, gu h-àraidh ri fàs nan cothroman ann an colaistean is oilthighean na h-Alba air Gàidhlig ionnsachadh agus a chleachdadh. Tha SFC a’ cur taic ri fàs nan cothroman air Gàidhlig ionnsachadh is a chleachdadh ann an coimhearsnachdan, àitean-obrach is àrainneachdan ionnsachaidh na h-Alba a tha a-mach à raointean air an toirear buaidh gu luath.

Thuirt Stuart Fancey, an stiùiriche rannsachaidh is ùr-ghnàthachais aig Comhairle Maoineachaidh na h-Alba,

“Tha am plana Gàidhlig a’ mìneachadh ciamar a tha am buidheann againn na thaic do dh’ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig ann an oilthighean is colaistean na h-Alba. Tha an taic seo mar phrìomh phàirt dhe ar rùn airson iomadachd cultair is cànain a bhith ann an Alba.

“Mar fhastaiche tha uallach oirnn cuideachd taic a chumail ri com-pàirt an luchd-obrach anns a’ Ghàidhlig le trèanadh luchd-obrach, aire-chùrsaichean a thaobh na Gàidhlig, agus a’ dèanamh cinnteach gun tèid Gàidhlig fhaicinn nar n-àrainneachd obrach.”

Seall air foillseachan an dreachd phlana Ghàidhlig air fad.

Share: