SFC news published since 2018. See SFC archived content for earlier news articles.

Supporting Gaelic

A’ Ghàidhlig

The Scottish Funding Council’s strategic plan actively supports the role of Scotland’s colleges and universities in creating social, economic and environmental wellbeing and prosperity. It also recognises their importance in developing skills and their ability to accelerate innovation and discovery.

Central to the plan is an understanding of the challenges created by the uncertain fiscal environment forecast for the years ahead. In a joint foreword, Scottish Funding Council) Chair, Mike Cantlay and Chief Executive, Karen Watt, describe the need to weather uncertainty and to secure sustainable institutions that continue to provide the best opportunities for their students.

The new strategy also focuses on Scotland’s transition to a fairer and greener world and how to develop the technologies, skills and lifelong training to support it. The plan responds to other drivers of change including advances in digital learning, demographic shifts and the effects of reduced inward migration.

SFC Chief Executive, Karen Watt, said:

“These are challenging times, and it is vital that we create a funding environment in which colleges and universities can respond to the changing needs of employers and learners.

“That means working closely with colleges, universities and the full range of organisations involved in tertiary education, skills, research and innovation to secure effective outcomes and the best value for the public purse.

“We also want our investments to be fair and inclusive, enabling people, irrespective of their background, to learn and flourish at the right time and in the right place for them.”

The Gaelic language version of the Scottish Funding Council’s Strategic Plan 2022-2027 is now available on the SFC website.


Cumaidh am plana seo taic ri colaistean is oilthighean na h-Alba nan dleastanas airson sunnd is soirbheas sòisealta, eaconamach ’s àrainneachdail a dhealbhadh. Cuideachd, tha e ag aithneachadh gu bheil iad cudromach airson sgilean a leasachadh ’s comasach air ùr-ghnàthachas is nuadh-lorgadh a luathachadh.

Aig bun a’ phlana, tuigear gum bi dùbhlain ann ri linn àrainneachd fiosgail mì-chinnteach a tha, a rèir ro-aithris, gu bhith romhainn sna bliadhnaichean ri teachd. San ro-ràdh aca, mhìnich an Cathraiche, Mike Cantlay agus an t-Àrd-oifigear, Karen Watt, gum feumte stiùireadh tron mhì-chinnt seo agus institiuidean seasmhach a ghleidheadh air chor ’s gun lean iad orra a’ tabhann nan cothroman as fheàrr do na h-oileanaich aca.

Tha an ro-innleachd ùr a’ cur prosbaig air gluasad na h-Alba a dh’ionnsaigh saoghal nas cothromaiche, uaine agus air an dòigh san tèid teicneòlasan, sgilean is trèanadh fad-bheatha a leasachadh mar chùl-taic dhi. Gheibhear freagairtean sa phlana do chùisean-atharrachaidh eile, leithid adhartas ann an ionnsachadh didseatach, atharrachaidhean deamografach agus a’ bhuaidh a bhios aig nas lugha de dh’in-imrichean.

Thuirt Àrd-oifigear SFC, Karen Watt:

“’S e àm deuchainneach a tha seo, agus ’s èiginn dhuinn àrainneachd maoineachaidh a dhealbhadh san urrainn do cholaistean ’s oilthighean freagairt a thoirt do na feuman caochlaideach aig luchd-fastaidh ’s luchd-ionnsachaidh.

“Mar sin, feumaidh sinn obrachadh gu dlùth còmhla ri colaistean, oilthighean ’s ris na buidhnean uile a tha an sàs ann am foghlam, sgilean, rannsachadh ’s ùr-ghnàthachadh aig an treàs-ìre airson builean èifeachdach ’s luach an airgid fhaighinn don sporan phoblach.

“A chòrr air sin, tha sinn ag iarraidh a bhith cothromach nar tabhartasan, gus an toir sinn comas do dhaoine, ge b’ e cò leis iad, a bhith ag ionnsachadh ’s a’ soirbheachadh aig an àm agus anns an àite a tha ceart dhaibhsan.”

Tha lethbhreac Gàidhlig de Phlana Ro-innleachdail Comhairle Maoineachaidh na h-Alba 2022-2027 ri fhaighinn air làrach-lìn SFC.

Share: