Scottish Funding Council logo

Mar deidhinn

Register with us

Register with us to view a personalised homepage and to receive emails relating to your interests.

Register here

Is sinne Comhairle Maoineachadh Foghlam Adhartach is Àrd-ìre na h-Alba, no Comhairle Maoineachaidh na h-Alba (SFC) mar as trice a dh’aithnichear sinn.

Is sinne an t-ùghdarras airson foghlam is rannsachadh na h-Alba agus ’s e ar n-adhbhar sàr-shiostam de dh’fhoghlam, rannsachadh is ùr-ghàthachas treas-ìre a dhealbhadh ’s a bheathachadh gus an soirbhich le oileanaich, ’s gus piseach a thoirt air beatha dhaoine agus cor math sòisealta, eaconamach is àrainneachdail a chumail suas.

Nì sinn seo le bhith a’ tasgadh

Mu £2 bhillean de dh’airgead poblach airson na leanas a lìbhrigeadh:

Mar bhuidheann poblach neo-roinneil a chaidh a stèidheachadh le Achd an Fhoghlaim Adhartaich is Àrd-ìre (Alba) 2005. Tha sinn gu dìreach cunntachail ri Ministearan Riaghaltas na h-Alba agus Pàrlamaid na h-Alba. Bidh sinn ag obair thar mòran phortfoliothan riaghaltais agus tha sinn fo sponsaireachd an Stiùireachais airson Ionnsachadh Adhartach is Saidheans.

Tha sinn a’ cumail colaistean, oilthighean is buidhnean maoinichte eile cunntachail airson na builean riatanach a lìbhrigeadh. Is sinne cuideachd an t-ùghdarras staitistigeil airson colaistean, agus bidh sinn ag obair gu dlùth le Ùghdarras Staitistigeach Foghlaim Àrd-ìre (HESA) na RA airson dàta is staitistigs a thoirt don riaghaltas, luchd-co-dhùnaidh, agus don mhòr-shluagh.

Tha sinn ag obair ann an co-bhann ri raon farsaing de chom-pàirtichean agus buidhnean, feadhainn a bhios sinn fhìn a’ maoineachadh, agus thairis air gach dleastanas a tha a’ tighinn fo ar sgiath.

SFC Strategic Plan 2022-27

Building a connected, agile, sustainable tertiary education and research system for Scotland.

Register with us

Register with us to receive emails relating to your interests.

Gàidhlig English