Scottish Funding Council logo

A’ Ghàidhlig

Register with us

Register with us to view a personalised homepage and to receive emails relating to your interests.

Register here

Tha SFC rùnaichte taic a chumail ris a’ Ghàidhlig agus a leasachadh. Mar bhuidheann phoblach mhòr nàiseanta an Alba, tha e nar comas cur gu tarbhach ri ionnsachadh agus rannsachadh na Gàidhlig ann an colaistean ’s oilthighean na h-Alba.

Tha sinn air dealas mòr a nochdadh don Ghàidhlig mar-thà sna beagan bhliadhnaichean seo a dh’fhalbh leis an taic-airgid a chuir sinn a-steach do raointean leithid foghlaim Ghàidhlig agus trèanadh luchd-teagaisg.

Plana Ghàidhlig SFC

Chaidh gabhail ri an Plana Ghàidhlig SFC le Bòrd na Gàidhlig agus tha e a’ mìneachadh ciamar a chuidicheas sinn gus àm teachdail tèarainte a dhaingneachadh airson na Gàidhlig ann an Alba leis an obair againn còmhla ri colaistean ’s oilthighean, agus, mar a bhios sinn a’ cleachdadh na Gàidhlig nar n-aithne chorporra agus sa bhuidheann fhèin.

Gnìomhachd Ghàidhlig

Air a maoineachadh le SFC

Air an làrach-lìn againn

Tha sinn a’ cur fàilte air co-sgrìobhadh Gàidhlig agus nì sinn ar dìcheall freagairt innte, le bhith a’ toirt fios-freagairt an ceann 20 latha cosnaidh.

SFC Strategic Plan 2022-27

Building a connected, agile, sustainable tertiary education and research system for Scotland.

Register with us

Register with us to receive emails relating to your interests.

Gàidhlig English